Publikacijos

2012 m.

 1. T. Timčenko, M. Prokopčik, Digitization of the Court Books Collection of Grand Duchy of Lithuania: Challenges and Decisions, Материалы международного конгресса "Национальная библиотека как феномен культуры", приуроченного к 90-летию Национальной библиотеки Беларуси, Минск, 5-7 сентября 2012 г., CD, Минск, ГО "Национальная библиотека Беларуси", 2012. (peržiūrėti PDF)
 2. Т. Тимченко, М. Прокопчик, Оцифровка коллекции книг судных дел Библиотеки Вильнюсского университета: вызовы и решения, Информационные технологии и письменное наследие. Материалы IV Mеждународной научной конференции (3–8 сентября 2012 года, Петрозаводск), Петрозаводск, Ижевск, 2012, с. 260–263. (peržiūrėti PDF)
 3. Тимченко Татьяна. К вопросу о проблемах планирования реставрационных работ, Лики памяти. Новейшие технологии сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия, Ереван, 2012, с. 80–90.

2013 m.

 1. Ušinskienė, Viktorija. Księga akt grodzkich trockich [1660–1661] ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, Slavistica Vilnensis 2013, Kalbotyra, t. 58(2), Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 161–182.
 2. Тимченко, Татьяна Александровна, Общая структура описания актовых книг судов ВкЛ, хранящихся в Библиотеке Вильнюсского университета, и некоторые аспекты научного описания рукописных исторических документов, Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер», № 40, Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, 2013, c. 187–200. (peržiūrėti PDF)
 3. Prokopčik, Marija, Timčenko. Tatjana, Vil­niaus universiteto bibliotekoje saugomų LDK Teismų knygų skaitmeninimas: nuo atvaizdų gamybos iki tyrimų bazės, Knygotyra, t. 61, Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 287–307. (peržiūrėti)

2014 m.

 1. Ušinskienė, Viktorija. Komunikacja prawna Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle nowego projektu naukowego Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, Kalbų ir literatūrų funkcionavimas Lietuvoje. Lietuvių-lenkų moksliniai ir kultūriniai ryšiai. Kolektyvinė monografija, red. M. Davlevič, I. Fedorovič, A. Kalėda. Vilnius, VUL 2014, p. 42–53.
 2. Ушинскене, Виктория.  Славянские языки в правовой коммуникации Великого княжества Литовского, XLIII Международная филологическая конференция, 11-16 марта 2014 г. Тезисы. Филологический факультет СПГУ. Санкт-Петербург. С. 541. (Эл. версия)
 3. Ушинскене,  Виктория.  Славянские языки в правовой коммуникации Великого княжества Литвоского (в свете нового проекта Библиотеки Вильнюсского университета), Материалы XLIII Международной филологической научной конференции, 11–16 марта 2014 г. Санкт-Петербург. 12 стр. (в печати).
 4. Ušinskienė, Viktorija. Księga akt grodzkich trockich [1660-1661] ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. II / "Slavistica Vilnensis 2014". 28 р. (spaudoje)

2015 m.

 1. Ušinskienė, V. Trakų pilies teismo aktų knyga [1660-1661] iš Vilniaus universiteto bibliotekos fondų XVII a. teisinės komunikacijos kontekste. 2015, 18 p. (rankraštis)
 2. Timčenko, T. Подготовка к оцифровке актовых книг Великого княжества Литовского, хранящихся в Библиотеке Вильнюсского университета. 2015, 10 p. (spaudoje)
 3. Timčenko, T. Использование возможностей TEI при описании исторических документов. 2015, 21 p. (spaudoje)